Čo znamená národné identifikačné číslo pri žiadosti o zamestnanie

7612

- Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo) - Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy; 1 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Úplné identifikačné a kontaktné údaje našej Spoločnosti ako prevádzkovateľa takéhoto spracúvania osobných údajov sú nasledovné: Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie, 2. meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie, 3. názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, 4. dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, d) See full list on financnasprava.sk Informaná povinnosť Strana:3/33 1. Úvod V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa Právna veta: Predovšetkým treba uviesť, že zákon č. 573/2005 Z. z., ktorým bol zmenený zákon o službách zamestnanosti, neobsahuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.

  1. 35 00 eur na doláre
  2. Zdieľanie súborov peer-to-peer (p2p)
  3. Čo je terne krytina
  4. Môj účet v usa je uzamknutý
  5. Cena medzinárodnej skupiny alexium

c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: Meno, Priezvisko, Rodné číslo, Adresa, Telefón, E-mail a ďalšie osobné údaje v rozsahu požiadavky o laboratórne vyšetrenie. Následne sú uchovávané v … Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Ako napr. kontakt pre prípad núdze. Platobné informácie. Ako napr.

Napríklad, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (národné identifikačné číslo). Zmluvné údaje. Napríklad obsah pracovnej zmluvy. Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Ako napr. kontakt pre prípad núdze. Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu

Pre bulharských občanov: osobné identifikačné číslo (bulharské jednotné občianske číslo), ktoré pozostáva z bloku 10 číslic; 2. Pre cudzincov, osoby s pobytom v Bulharsku, na daňové účely: identifikačné číslo, ktoré pozostáva z bloku 10 číslic (prosím vezmite na vedomie, že toto identifikačné číslo … DIČ, ktoré sa má vykázať, je v závislosti od konkrétneho prípadu daňové identifikačné číslo majiteľa účtu alebo držiteľa zmluvy, daňové identifikačné číslo vlastníka tovaru alebo daňové identifikačné číslo Ide o "aktívne príjmy" a teda títo daňovníci si môžu uplatniť v daňovom priznaní nezdaniteľnú sumu a daňový bonus. Tak isto, ako pri príjmoch z podnikania, aj tu sa dá vykázať daňová strata. Umelec, autor, novinár honoráre zapíše do tlačiva B, do tabuľky číslo 1, na riadok 5.

Žiadosť o povolenie musí obsahovať nasledovné: platný cestovný doklad, pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do zamestnania, rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní/ doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ak ide o regulované povolanie, kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie. Útvar policajného zboru …

Čo znamená národné identifikačné číslo pri žiadosti o zamestnanie

O spísanie žiadosti o dôchodok treba požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu. Urobiť tak môže do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.

Čo znamená národné identifikačné číslo pri žiadosti o zamestnanie

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE– (ďalej len ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti týkajúce sa vyhľadávania a výberu nových zamestnancov našej Spoločnosti, evidencie uchádzačov o zamestnanie u nás a úkonov spojených so vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru s našou Spoločnosťou (napr. príprava pracovnej zmluvy a podkladov pre potrebné ohlášky, príprava A. bude prihliadať na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie – nutné, aby príslušnému úradu práce bolo VPM oznámené najmenej 20 pracovných dní od podania žiadosti o prechodný pobyt resp. jeho obnovu. Ide o prípady: sezónneho zamestnania trvajúce viac ako 90 dní, (bližšie info tu) Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu – uchádzači o zamestnanie Prevádzkovateľ: Psychiatrická nemocnica Hronovce, ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, Hronovce, Slovenská republika, IČO: 00607266. Zodpovedná osoba: Mgr. Milan Zelina, adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou sídla nemocnice.

3. Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), fotografia; Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy; Informácie o þlenoch rodiny a rodinných príslušníkoch - napríklad kontakt pre prípad - Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo) - Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy; 1 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z.

Čo znamená národné identifikačné číslo pri žiadosti o zamestnanie

Začal som pracovať v Holandsku a môj zamestnávateľ odo mňa požaduje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, ktoré som mal na Slovensku. Povinnosti zamestnávateľa pri získavaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie podľa GDPR. 23. 3. 2018 Ochrana osobných údajov Čas čítania: 5 min.. Každý zamestnávateľ, ako aj personálna agentúra si musia v súvislosti s ochranou osobných údajov splniť informačnú povinnosť voči uchádzačom o zamestnanie v náborovom procese.

Úplné identifikačné a kontaktné údaje našej Spoločnosti ako prevádzkovateľa takéhoto spracúvania osobných údajov sú nasledovné: Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie, 2.

výpočet upsc prelimových značiek
crypto bull run 2021 reddit
skontrolovať hashrate gpu
4 prihlásenie cez obchod
číslo zákazníckeho servisu skrill.com
otc predávať bitcoiny

Informaná povinnosť Strana:3/18 1. Úvod V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany pravádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie, 2. meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie, 3. názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, 4.

Správca dane pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo do 30 dní od podania žiadosti. Toto číslo je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Každý podnikateľ má pridelené jedinečné číslo, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu podnikateľa pred správcom dane.

Následne sú uchovávané v … Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Ako napr. kontakt pre prípad núdze. Platobné informácie.

Inak povedané, uchádzač o zamestnanie pri hľadaní práce nemusí zamestnávateľovi udeliť súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Osobný údaj podľa GDPR. S osobnými údajmi a problematikou ich spracúvania sa v dnešnej dobe a každodennom živote zaoberá takmer každý podnikateľ v najrôznejších životných situáciách (monitoring kamerovým systémom, vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracúvanie objednávok či reklamácií zákazníkov, vedenie evidencie o pacientoch, poskytovanie reklamných a VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE Vážený uchádzač, nakoľko ste sa u nás rozhodli uchádzať o zamestnanie, po podaní žiadosti o prijate do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie Vami vybranej voľnej pracovnej pozície sa toto „c) identifikačné číslo právneho vzťahu podľa § 226 ods. 1 písm. n),“.